Prin utilizarea acestui site, ești de acord cu politica noastră de cookie-uri.

Text extras din Legea nr. 247/2005

Text extras din Legea nr. 247/2005 referitoare la reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

TITLUL XIII

Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare

Art. 1. – În scopul accelerării judecării plângerilor, contestaţiilor şi a altor litigii apărute în urma aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 16/1997, cu modificările şi completările ulterioare, numite în continuare procese funciare, procedura în faţa instanţelor judecătoreşti se va efectua conform prevederilor acestui titlu, care se vor completa cu cele ale Codului de procedură civilă.

Art. 2. – (1) Judecarea proceselor funciare se face de urgenţă şi cu precădere, inclusiv în perioada vacanţelor judecătoreşti. Termenele de judecată acordate de instanţă nu vor putea fi mai mari de 15 zile, cu excepţia cazului când părţile sunt de acord cu acordarea unui termen mai lung.

(2) În cadrul instanţelor judecătoreşti procesele funciare se vor soluţiona de către complete specializate.

Art. 3. – (1) Cu excepţia citării părţii pentru primul termen de judecată sau pentru primul termen ulterior repunerii cauzei pe rol, precum şi a comunicării hotărârilor judecătoreşti prin care se soluţionează procesul în curs, oricare dintre părţi poate îndeplini, prin intermediul executorului judecătoresc, procedura de citare sau de comunicare a cererilor ori înscrisurilor către cealaltă parte.

(2) În acest caz, partea nu poate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 118 alin. (3) din Codul de procedură civilă, să ceară amânarea judecării cauzei pentru pregătirea apărării sau pentru a lua la cunoştinţă de cererile ori înscrisurile comunicate, dacă dovada citării ori a comunicării făcute cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată este depusă la acel termen.

Art. 4. – (1) Pentru propunerea şi administrarea probelor vor fi aplicate următoarele reguli:

a) expertiza tehnică nu va fi încuviinţată decât dacă partea solicitantă depune în şedinţa publică respectivă obiectivele de expertiză solicitate;

b) proba cu martori nu va fi încuviinţată decât dacă partea depune la termenul la care admiterea probei urmează a fi pusă în discuţie numele şi adresa complete ale martorilor propuşi;

c) proba cu interogatoriu nu va fi încuviinţată decât dacă partea care propune această probă pune la dispoziţie la termenul la care se dezbate admisibilitatea acestei probe lista întrebărilor la care trebuie să răspundă cealaltă parte.

(2) Martorii nu vor fi citaţi în vederea audierii, prezentarea lor la termenul de judecată fiind în sarcina părţii care i-a propus.

(3) Raportul de expertiză tehnică va putea fi comunicat de către expert, concomitent cu depunerea la instanţă, şi direct părţilor în proces, cu respectarea termenelor procedurale.

(4) Nedepunerea raportului de expertiză, din culpa expertului tehnic, cu mai puţin de 7 zile înainte de termenul de judecată acordat în acest scop, atrage obligarea sa la plata unei amenzi civile, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă, chiar dacă instanţa nu i-a pus în vedere anterior posibilitatea aplicării unei asemenea sancţiuni. În situaţia în care expertul dovedeşte că nedepunerea expertizei la termen nu se datorează culpei sale, acesta va fi exonerat de la plata amenzii, cu condiţia depunerii raportului la termenul de judecată stabilit. Dacă întârzierea depăşeşte termenul fixat de instanţă, expertul va putea fi obligat şi la plata unei amenzi cominatorii către stat de cel puţin 100.000 lei/zi de întârziere, începând cu ziua următoare termenului de judecată.

(5) Expertizele extrajudiciare prezentate de către părţi în cadrul proceselor funciare au aceeaşi valoare probantă ca şi expertizele ordonate de către instanţa de judecată, cu condiţia ca acestea să fie efectuate de către experţi autorizaţi de către Ministerul Justiţiei.

Art. 5. – (1) Hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti în procesele funciare în primă instanţă sunt supuse numai recursului. Hotărârile definitive şi irevocabile susceptibile de înscriere în cartea funciară sunt comunicate din oficiu de către instanţa de judecată birourilor de carte funciară.

(2) Prin derogare de la art. 264 din Codul de procedură civilă, motivarea hotărârilor pronunţate în cadrul proceselor funciare trebuie făcută în maxim 7 zile de la pronunţare.(3) Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în procesele funciare este scutită de la plata taxelor de timbru şi a timbrului judiciar. Creditorul va achita până la 20% din cheltuielile de executare silită, inclusiv onorariul executorului judecătoresc, urmând ca diferenţa să fie obţinută de executorul judecătoresc direct de la debitor, o dată cu avansul achitat.